پیستوله رنگ از جمله دستگاه های پرکاربرد در حال حاضر است که برای پاشش رنگ مورد استفاده قرار گرفته می شود. این دستگاه با جداسازی ذرات رنگ، پاشش رنگ را انجام می دهد. با استفاده از این دستگاه می توان با رنگ هایی چون روغنی، جوهر، جلاء، آبرنگ و ضد زنگ عملیات رنگ کاری را انجام داد. نکتۀ قابل توجه ای که در رابط