دستگاه جوش در صنعت کاربرد بسیاری دارد. جهت اتصال دادن دو قطعه به هم از این دستگاه استفاده می شود. قطعاتی که با استفاده از دستگاه جوش به هم متصل می شوند باید از خانواده فلزات باشند. دستگاه جوش در انواع جریان ثابت و ولتاژ ثابت وجود دارد. در دستگاه جوش از نوع جریان ثابت الکترود